Менеджмент: Примеры задач. Тесты

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Типова задача на використання методу платіжної матриці.

Організація  має  3 альтернативи інвестування своїх коштів:

1)    у фірму по виробництву товарів для відпочинку;

2)    в енергетичну компанію;

3)    у фірму по виробництву продуктів харчування.

При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій:

1.   високі темпи інфляції;

2.   низькі темпи інфляції.

Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,3 і 0,7. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці:

Альтернативи інвестування коштів Можливий рівень інфляції
Високий (р=0,3) Низький (р=0,7)
1) виробництво товарів для відпочинку -10000 +50000
2) енергетична компанія +90000 -15000
3) виробництво продуктів харчування +30000 +25000

 

Якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу?

Розрахуємо очікувані ефекти від реалізації кожної альтернативи:

ЕV1=0,3(-10000) + 0,7(+50000) =32000

ЕV2=0,3(+90000) + 0,7(-15000) =16500

ЕV3=0,3(+30000) + 0,7(+25000) =26500

Перша альтернатива має найбільший очікуваний ефект, тому організація має інвестувати кошти у фірму по виробництву товарів для відпочинку.

 

2. Типова задача на використання методу “дерева рішень”.

Фірма має 3 альтернативи вкладання коштів для розширення своєї діяльності:

1)  вкласти кошти в придбання нової фірми;

2)  вкласти кошти в розширення існуючих виробничих потужностей;

3)  покласти гроші на депозитний рахунок у банк.

В процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації:

  • стабільне зростання;
  • стагнація;
  • високі темпи інфляції.

Ймовірність наставання кожної ситуації складає відповідно:  р1=0.5;  р2=0.3;  р3=0.2.

Результатом інвестування коштів фірми є окупність інвестицій, подана за допомогою коефіцієнту окупності інвестицій ROI( RETURN ON INVESTMENT ) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована фірмою (див. рис. ).

Для вибору кращої альтернативи, фірма зібрала необхідну інформацію і побудувала дерево рішень, як показано на рисунку:

Рис. Графік «дерева рішення» в задачі інвестування коштів фірми: ДеревоРішеньРисунок

Аналіз графіку починаємо просуваючись справа наліво.

1)  Визначаємо очікувану величину окупності інвестицій для першої альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на імовірність подій. У нашому випадку очікувана величина окупності інвестицій складає:

(15,0 * 0,5 ) + ( 9,0 * 0,3 ) + ( 3,0 * 0,2 )=7,5 + 2,7 + 0,6= 10,8

2)  Те ж визначаємо для другої і третьої альтернатив:

( 10,0 * 0,5 ) + ( 12,0 * 0,3 ) + ( 4,0 * 0,2 )=5,0 + 3,6 + 0,8= 9,4

( 6,5 *0,5 ) + ( 5 * 0,3 ) + ( 6 * 0,2 )=3,25 + 1,80 + 1,20=6,25

3)  Порівняємо між собою отримані величини очікуваного коефіцієнта інвестицій, і виберемо кращий варіант.

У нашому випадку кращим варіантом є 1-ий, тому що його реалізація забезпечує найбільший коефіцієнт ROI.

 

3. Типова задача на використання критеріїв теорії статистичних рішень

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл.)

 

Сільськогосподарська культура
Погодні умови
посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12
жито 15 30 25
ячмінь 40 20 10

 

Необхідно визначити, яку культуру слід висівати за умови повної відсутності інформації про майбутні стани погоди.

Розглянемо рішення цієї задачі з використанням критеріїв теорії статистичних рішень.

 

1. Критерій песимізму.

Культура
Погодні умови
minRij
посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12 12
жито 15 30 25 15
ячмінь 40 20 10 10

 

max ( min Rij ) = 15

i               j

Висівати слід жито (друга стратегія).

 

2. Критерій оптимізму.

Культура
Погодні умови
 

maxRij

посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12 35
жито 15 30 25 30
ячмінь 40 20 10 40

 

max ( max Rij ) = 40

i               j

За даним критерієм висівати слід ячмінь (третя стратегія).

 

3. Критерій коефіцієнту оптимізму (припустимо, що особа, яка приймає рішення вважає себе на 60% песимістом і на 40% оптимістом)

Пшениця:   12 * 0,6 + 35 * 0,4 = 21,1

Жито:          15 * 0,6 + 30 * 0,4 = 21,0

Ячмінь:       10 * 0,6 + 40 * 0,4 = 22,0

Висівати слід ячмінь (третя стратегія).

 

4. Критерій Лапласса. (відповідно до умов задачі, відсутня будь-яка інформації про імовірність наставання того чи іншого стану погоди. У такому випадку: Р1 =  Р2  = Р3 =1/3)

Розрахуємо очікуваний ефект від реалізації кожної альтернативи:

Пшениця:    23 * 1/3 + 35 * 1/3 + 12 * 1/3 = 70/3

Жито:          15 * 1/3 + 30 * 1/3 + 25 * 1/3 = 70/3

Ячмінь:       40 * 1/3 + 20 * 1/3 + 10 * 1/3 = 70/3

Стратегії за даним критерієм рівнозначні і зробити вибір найкращої неможливо.

 

5. Критерій жалю.

Розрахуємо матрицю втрат за формулою:

Bij= max RijRij

j

Культура
Погодні умови
посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 40-23=17 35-35=0 25-12=13
жито 40-15=25 35-30=5 25-25=0
ячмінь 40-40=0 35-20=15 25-10=15

 

Нова матриця втрат має вигляд:

 

Культура
Погодні умови
maxBij
посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 17 0 13 17
жито 25 5 0 25
ячмінь 0 15 15 15

 

Найкращою є та стратегія, яка забезпечує мінімальні втрати, тобто відповідає формулі:

min ( max Bij )

j          i

У нашій задачі висівати потрібно ячмінь (третя стратегія).

 

4. Типова задача на використання методів теорії ігор

Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії:

Компанія Y:

  • Y1 (зменшення ціни продукції );
  • Y2  (підвищення якості продукції );
  • Y3 (пропонування покупцям більш вигідних умов продажу ).

Компанія Z :

  • Z1 (підвищення витрат на рекламу );
  • Z2 (відкриття нових дистриб’юторських центрів );
  • Z3 (збільшення кількості торгових агентів).

Розраховані можливі обсяги продажу продукції фірмою Y при застосуванні можливих пар стратегій наведені у платіжній матриці гри (див. табл.)

 

Стратегії Y Стратегії Z
Z1 Z2 Z3
Y1 6 4 9
Y2 9 3 2
Y3 7 1 5

 

Необхідно визначити верхню і нижню ціну гри та знайти сідлову точку.

Нижня ціна гри визначається шляхом відбору мінімальних значень по кожному рядку, а потім вибору серед них максимального значення

a = max (min Aij)

У нашому прикладі a =4

Верхня ціна гри визначається шляхом відбору в кожному стовпці максимального числа, а потім вибору з цих значень мінімального b= min (max Aij )

У нашому прикладі b=4

Оскільки  a=b=4, то платіжна матриця має сідлову точку (Y1; Z2) і гра вирішується в чистих стратегіях (оптимальна стратегія компанії Y – Y1, оптимальна стратегія компанії Z – Z2).

 

5. Типова задача на використання методів експертних оцінок

Фірма планує розпочати виробництво нового товару. Співробітники відділу маркетингу виділили 5 ключових факторів успіху, спираючись на які вони можуть оцінити конкурентне становище фірми. Однак для цього вони мають спочатку визначити значущість кожного ключового фактору успіху відносно інших з набору, що розглядається. Оскільки думки спеціалістів щодо цього не співпадають, необхідно, спираючись на дані, наведені в таблиці, визначити значущість різних факторів і з’ясувати, якому фактору слід приділити найбільше уваги:

Ключові фактори успіху Маркетологи
1 2 3 4 5 6
1. Якість товару 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
2. Ціна товару 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
3. Канали збуту 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
4. Технічне обслуговування 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
5. Реклама і стимулювання 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Сумарне значення 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

 

Цю задачу слід розв’язувати за допомогою методу вагових коефіцієнтів.

Загальну думку експертів Si по і-й ознаці розраховують за формулою:

m

Si=Saij/m

j=1

де  aij ваговий коефіцієнт, який надав j-й експерт і-й ознаці;

j- номер експерта;

і- номер ознаки;

m-кількість експертів, що оцінюють і-ту ознаку.

Чим більша величина Si, тим більша важливість цієї ознаки.

Ключові фактори успіху Маркетологи Si
1 2 3 4 5 6
1. Якість товару 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.33
2. Ціна товару 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.23
3. Канали збуту 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.20
4. Технічне обслуговування 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
5. Реклама і стимулювання 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.12
Сумарне значення 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

 

Таким чином, найбільше уваги слід приділити якості нового товару, оскільки вона є його найбільш важливою ознакою.

ТЕСТИ

Тестове завдання №1.

1. Класична теорія прийняття рішень спирається на поняття:

А) “обмеженої раціональності”

Б) “раціональності”

В) “досягнення  удоволення”

2. В основу стратегії диференціації покладено:

А) ідею сегментації ринку

Б) орієнтацію на обмежену частину асортименту продукції

В) орієнтацію на відповідну групу споживачів

Г) принцип поставки на ринок продукції з унікальними властивостями

3. Метод фокальних об’єктів ґрунтується на:

А) удосконаленні об’єкту, що аналізується, за допомогою комплексу

універсальних запитань

Б) проведенні дискусії по обговоренню ідей вдосконалення  об’єкту, що

аналізується

В) систематичному дослідженні всіх варіантів, що випливають із

закономірностей побудови об’єкту, що аналізується

Г) перенесенні ознак випадково обраних об’єктів на об’єкт, що аналізується

4. Організація – це:

А) група людей, які працюють спільно для досягнення своїх цілей

Б) група людей, діяльність яких координується для досягнення загальної

мети

В) група людей, діяльність яких координується з метою підвищення її

ефективності

5. В рамках класичної теорії менеджменту вирізняють:

А) адміністративну школу управління

Б) школу організаційної поведінки

В) кількісну школу

Г) школу людських відносин

6. Факторами, що впливають на вибір типу планів в організації є:

А) рівень управління

Б) стадія “життєвого циклу” організації

В) стадія “життєвого циклу” продукції

Г) особливості об’єкту планування

Д) ступінь невизначеності середовища

7. До методів активізації творчого пошуку альтернативних варіантів відносяться:

А) метод інверсії

Б) метод контрольних запитань

В) метод “ідеалізації”

Г) метод “мозкового штурму”

Д) метод колективного блокноту

Е) метод морфологічного аналізу

Ж) метод фокальних об’єктів

З) метод аналогії

8. Правильно сформульована місія організації повинна:

А) вказувати на  види діяльності організації

Б) описувати задачі організації

В) вказувати на переваги організації

Г) вказувати  на ринки, де діє організація

Д) описувати стратегії бізнесу

9. Які з перелічених ролей керівника відносяться до ролей, що пов’язані з прийняттям рішень:

А) головний керівник

Б) підприємець

В) той, той, хто усуває порушення

Г) лідер

Д) той, хто розподіляє ресурси

Е) той, хто проводить переговори

Ж) пов’язуюча ланка

10. Ознаками діяльності менеджера є:

А) наявність у нього підлеглих

Б) робота в апараті управління фірмою

В) здатність приймати управлінські рішення

Г) управління частиною або всією організацією

 

Тестове завдання №2.

1. Ступінь формалізації як параметр організаційної структури характеризує:

А) кількість вертикальних рівнів управління в організації

Б) кількість правил та процедур, що регламентують діяльність робітників в

організації

В) рівень управління, де зосереджено право прийняття рішень

Г) глибину розподілу праці в організації

2. До змістовних теорій мотивації відносять:

А) такі, що спрямовані на ідентифікацію потреб людини

Б) такі, що спрямовані на дослідження манери поведінки керівника щодо підлеглих

В) немає правильної відповіді

3. Штабні повноваження – це:

А) повноваження, що передаються від начальника безпосередньо

підлеглому і далі іншим підлеглим за ланцюгом команд

Б) повноваження, делеговані особам, які здійснюють консультативні і

обслуговуючі функції по відношенню до лінійних керівників

В) повноваження, делеговані особам, які в межах своєї компетенції

пропонують або обмежують дії лінйних керівників

4. Влада -це:

А) можливість впливати на поведінку інших людей

Б) формально санкціоноване право здійснювати вплив на підлеглих

В) така поведінка однієї особи,  яка вносить зміни в поведінку іншої особи

Г) здатність впливати на інших людей

Д) поведінка за межами нормальної системи влади, призначена для

отримання користі індивідів або підрозділів

Е) немає правильної відповіді

5. Бюрократія – це тип організації, що характеризується:

А) високим ступенем розподілу праці

Б) чіткою управлінською ієрархією

В) ініціативністю робітників

Г) наявністю чисельних правил та процедур

Д) демократичним стилем керівництва

6. До змістовних теорій мотивації відносять:

А) модель Портера-Лоулера

Б) теорію потреб Д.МакКлелланда

В) теорію ERG К.Альдерфера

Г) теорію сподівання (очікування)

Д) теорію «мотиваційної гігієни» Ф.Герцберга

Е) теорію справедливості

Ж) теорію “ієрархії потреб” А.Маслоу

7. Використання плоскої організаційної структури доцільно, коли:

А) робота підлеглих вимагає жорсткого контролю

Б) робота ідентична для багатьох виконавців

В) робота виконується висококваліфікованими робітниками

Г) для роботи характерні часті зміни завдань

8. В моделі Ф.Фідлера враховуються наступні ситуаційні фактори:

А) “зрілість” виконавця

Б) ступінь участі підлеглих в прийнятті рішень

В) посадові повноваження керівника

Г) структура задачі

Д) потреби підлеглих

Е) відносини між керівником і членами колектива

9. Процес делегування повноважень включає в себе наступні елементи:

А) переміщення робітників організації

Б) передачу відповідальності

В) зміну системи оплати праці

Г) звітність про виконання завдань

Д) передачу повноважень

10. В теорії “життєвого циклу” П.Херсі та К.Бланшара виділяють наступні стилі керування:

А) давати вказівки

Б) продавати

В) інструментальний стиль

Г) стиль, орієнтований на досягнення

Тестове завдання №3.

1. Ефективність поточного контролю визначається тим, що він:

А) охоплює широку сферу діяльності організації

Б) дозволяє побудувати ефективну систему комунікації

В)дозволяє з’ясувати причини відхилень від стандартів

Г) забезпечує інформацію для вдосконалення планування в майбутньому

2.     Організаційні комунікації – це

А) комунікації поміж двома або більше організаціями

Б) обмін інформацією, який забезпечує взаєморозуміння між відправником

та одержувачем інформації

В) комунікації між двома або більше особами

Г) комунікації з урахуванням ієрархії влади в організації

3. Концепція бюджетів опрацьовується:

А) менеджерами нижчого рівня управління

Б) менеджерами вищого рівня управління

В) менеджерами середнього рівня управління

4. Для збільшення поля «арени» і зменшення поля «фасада» використовується стратегія:

А) вдосконалення зворотного зв’язку

Б) фокусування

В) експозиції

Г) диференціації

Д) диверсифікації

5. До інструментів непрямого контролю поведінки робітників відносяться:

А) селекція кадрів

Б) формалізація

В) дисциплінарний вплив

Г) винагородження

Д) підсилення мотивації

6. Недоліками бюджетування є:

А) орієнтація на результати , а не на процес діяльності

Б) можливість формалізації процесів управління

В) можливість перевитрачання коштів на виконання бюджету

Г) орієнтація на витрати

7. Для здійснення процесу комунікації мають бути у наявності:

А) відправник і одержувач інформації

Б) комунікаційна мережа

В) зворотній зв’язок

Г) низхідні комунікації

8. За критерієм часу здійснення контрольних операцій розрізняють:

А) стратегічний контроль

Б) бюджетний контроль

В) заключний контроль

Г) випереджаючий контроль

Д) операційний контроль

Е) поточний контроль

Ж) фінансовий контроль

9. Факторами, що перешкоджають ефективній комунікації, є:

А) фільтрація

Б)  соціально-культурні відмінності між відправником та одержувачем

повідомлення

В) використання емпатії

Г) передавання однієї і тієї самої інформації різними варіантами

Д) вибіркове сприйняття

10. Розрізняють такі типи організаційних комунікацій:

А) діагональні комунікації

Б) розповсюдження чуток

В) кільцеві комунікації

Г) міжрівневі комунікації

Тестове завдання №4.

1. Реакцією менеджера на результати порівняння реального виконання зі стандартами в процесі контролю можуть бути такі дії:

А) нічого не робити

Б) коригувати діяльність підлеглих

В) коригувати стандарти діяльності

Г) здійснювати винагородження підлеглих

2.До недоліків методу письмової комунікації відносяться:

А) значні витрати часу

Б) можливості зберігати інформацію впродовж тривалого часу

В) слабкий зворотній зв’язок

Г) можливість передавати значні обсяги інформації

3. Для оцінки діяльності робітників в організації можна застосовувати такі критерії:

А) оцінка за відносними стандартами

Б) оцінка за абсолютними стандартами

В) оцінка за критерієм досягнення цілей організації

Г) експертна оцінка

4. Вибір типу каналу комунікації визначається :

А) типом символів, які використовуються для кодування

Б  характером повідомлення, що передається

В) значущістю та привабливістю даного каналу для одержувача

Г) конкретними перевагами або недоліками того або іншого каналу

5. «Цикл процесу організаційних змін» складається з таких послідовних кроків (вказати послідовність):

А) здійснення змін

Б) оцінка змін

В) діагноз, визначення причин організаційних змін

Г) усвідомлення необхідності процесу організаційних змін

Д) планування змін і вибір техніки змін

Е) визначення цілей змін

6. Параметрами організаційної структури є:

А) ступінь адаптивності

Б) ступінь складності

В) ступінь формалізації

Г) ступінь централізації

Д) ступінь динамічності

7. Згідно теорії сподівань (очікувань) сила прагнення до отримання винагороди залежить від наявності зв’язку (очікування) між:

А) цінністю винагороди і затратами праці

Б) винагородою і цінністю винагороди

В) результатами праці і винагородою

Г) затратами праці і результатами

Д) результатами праці і цінністю винагороди

Е) затратами праці і винагородою

8. Гнучкий час як метод перепроектування робіт впливає на наступні базові характеристики роботи

А) сполучання навичок

Б) визначеність завдання

В) автономність завдання

Г) зворотній зв’язок

9. В якій послідовності задовольняються потреби робітника згідно теорії ієрархії потреб А.Маслоу:

А) потреби в приналежності

Б) потреби в самореалізації

В) потреби  в безпеці

Г) потреби в повазі

Д) фізіологічні потреби

10. Для рішення задач, в яких результати одного прийнятого рішення впливають на наступні рішення, доцільно використовувати:

А) метод платіжної матриці

Б) метод “дерево рішень”

В) метод теорії статистичних рішень

Г) метод теорії ігор

Задача

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл.)

Сільськогоспо-дарська культура
Погодні умови
посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12
жито 15 30 25
ячмінь 40 20 10

Необхідно визначити, яку культуру слід висівати за умови повної відсутності інформації про майбутні стани погоди, використовуючи критерії:

а) критерій песимізму;

б) критерій оптимізму;

в) критерій коефіцієнту оптимізму (особа, яка приймає рішення вважає себе на 60% песимістом і на 40% оптимістом);

г) критерій Лапласа;

д) критерій жалю.

 

Страница КАРТА сайта содержит список всех записей с ССЫЛКАМИ


Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники