Архив по Категориям: РИСК-менеджмент

РИСК-менеджмент: содержание раздела

Информация рубрики «Риск-менеджмент» разделена на два раздела, первый из которых соответствует вопросам государственного экзамена, который сдавал Автор в 2005г. получая квалификацию «Магистр по экономике предприятия». Раздел изложен в формате шпаргалки, используемой для подготовки к экзамену. Вторая часть рубрики «Риск-менеджмент» содержит общую теорию, собранную из различных источников, проработанную и кратко изложенную Автором в соответствии с форматом […]

Хозяйственные решения: Определение и признаки

Поняття господарських рішень та їх ознаки Господарське рішення (ГР) — це результат аналізу, прогнозування, оптимізації економічного обґрунтування та вибору альтернативи із сукупності варіантів досягнення конкретної цілі підприємства. Ознаки господарського рішення: — можливість вибору єдиної дії з безліч альтернатив, якщо немає альтернатив, то немає вибору і немає рішення; — наявність мети — безцільний вибір не вважається […]

Хозяйственные решения: Формирование и реализация

Форми розробки та реалізації господарських рішень При прийнятті певного господарського рішення необхідно визначити оптимальні форми його представлення та реалізації. Залежно від умов розробки господарських рішень, можуть використовуватися різні форми. Основні форми представлення господарських рішень: 1. Акт: Рішення широкого кола державних та суспільних організацій; може мати міжнародний характер. 2. Акцепт: Рішення щодо прийому пропозицій про укладання […]

Экономическое обоснование хозяйственных решений

Інструментарій економічного обґрунтування господарських рішень Для вибору найкращого ГР необхідно скористатися надійними інструментами оцінки їх ефективності. Якщо порівнювати процеси, у яких використовуються однакові ресурси, то краще те рішення, де вищий результат (чи нижчі витрати ресурсів). Набагато складніші ситуації, коли досягаються різні ефекти при використанні різних ресурсів. У таких випадках часто використовують критерій ефективності, що виглядає […]

Критерии обоснования хозяйственных решений в условиях риска

Характеристика критеріїв обґрунтування ГР в умовах ризику: Правило Байеса (критерій математичного сподівання). Ґрунтується на припущенні, що відомі всі імовірності настання можливих станів зовнішнього середовища Pj, обов’язкова вимога ∑Pj=1, ∑ від j=1 до n. Вона означає, що використано всі можливі стани природи й інших бути не може. Критерієм вибору служить значення математичного сподівання альтернативи j. Відповідно […]

Модели принятия хозяйственных решений и их признаки

Основні моделі прийняття господарських рішень та їх ознаки Технологія прийняття рішень — це сукупність методів та засобів перетворення початкових матеріальних ресурсів, інформації та інших компонентів “входу” системи в товар та інші компоненти її “виходу”. Складається з наступних елементів, що вимагають відповідей на питання: ідея, мета (навіщо робити?); кількість і якість об’єктів (що робити?); ресурси (з […]

Условия неопределенности: особенности функционирования предприятий

Особливості функціонування підприємств в умовах невизначеності Невизначеність з точки зору економічної теорії – це об’єктивна неможливість отримання абсолютного знання про об’єктивні та суб’єктивні фактори функціонування системи, неоднозначність параметрів системи. Чим більша невизначеність при прийнятті господарського рішення, тим більший ступінь ризику. Розвиток фірми в умовах ринкової економіки на кожному з етапів повинен формуватися з врахуванням різних […]

Методы анализа хозяйственных решений: Виды. Определения

Основні методи аналізу господарських рішень, їх сутність: Метод порівняння Порівняння — розгляд одного явища в зв’язку з іншим для встановлення подібностей чи відмінностей, переваг чи недоліків між ними. Метод дає можливість оцінити роботу фірми, визначити відхилення від показників, з якими здійснюється порівняння, встановити причини та виявити резерви. Основні види порівнянь: порівняння звітних і планових показників; […]

Системы измерения рыночных рисков: Суть. Сферы применения

Системи вимірювання ринкових ризиків, їх сутність та межі застосування Система показників кількісної оцінки ризику включає: Абсолютні величини: дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення; Відносні: ймовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику; Інтервальні: граничні інтервали ефективності, гранична похибка, розмах варіації. Для кількісної оцінки ризику, необхідно визначити усі можливі наслідки окремої події та ймовірності цих подій. Абсолютна величина ризиків […]

Предпринимательские риски: Суть. Классификация

Сутність підприєницькіх ризиків та їх класифікація На сьогоднішній день має місце неоднозначність у тлумаченні поняття «ризик» вітчизняними та зарубіжними вченими, існують такі підходи до інтерпретації даної категорії: Ризик — це ймовірність (можливість) отримання (тільки) небажаного результату (наприклад, ймовірність втрати суб’єктом господарювання частини своїх прибутків або (чи тільки) імовірність сприятливого позитивного результату — вдача, шанс для […]

Производственные риски: Суть. Классификация. Регулирование

Сутнісно-змістовна характеристика виробничих ризиків: їх класифікація, вплив на діяльність підприємства та напрями регулювання Виробничий ризик — виробництво продукції (товарів, послуг), здійснення будь-яких видів виробничої діяльності (зниження запланованих обсягів виробництва, зростання витрат на виробництво продукції тощо). Виробничі ризики — ризики, що виникають у процесі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), виробництва, реалізації та післяреалізаційного обслуговування продукції (послуг). […]

Коммерческие риски: Суть. Классификация. Регулирование

Сутнісно-змістовна характеристика комерційних ризиків: їх класифікація, вплив на діяльність підприємства та напрями регулювання Комерційний ризик — зниження обсягів реалізації товарів (послуг) внаслідок зміни кон’юнктури, підвищення закупівельної ціни товарів, непередбачене зниження обсягу закупок, втрати товару в процесі обігу тощо. Реалізаційні (маркетингові, комерційні) ризики – ризики, пов’язані з імовірністю виникнення втрат під час збуту продукції (послуг), у […]

Финансовые риски: Суть. Классификация. Регулирование

Сутнісно-змістовна характеристика фінансових ризиків: їх класифікація, вплив на діяльність підприємства та напрями регулювання Фінансовий ризик — невиконання суб’єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов’язань (прострочення платежів, порушення термінів повернення кредитів тощо); зміни, що відбуваються у фінансовій системі взагалі (інфляційні процеси тощо). Види фінансових ризиків, пов’язані з купівельною спроможністю грошей: — Інфляційний ризик — ризик того, що […]

Инвестиционные /проектные/ риски: Суть. Особенности оценки

Сутність інвестиційних /проектних/ ризиків та особливості їх оцінки Інвестиційні рішення — рішення щодо вкладення (інвестування) коштів в активи у визначений момент часу з метою одержання прибутку в майбутньому. Інвестиційний проект – план (програма) заходів, пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень з метою їх послідуючого відшкодування та отримання прибутку. Інвестиційний проект вважається ефективним, якщо його доходність та […]

Основы управления предпринимательскими рисками

Основи управляння підприємницькими ризиками Оскільки ризик є економічною категорією, на його ступінь можна впливати через формування та реалізацію стратегії, використання певних засобів, принципів, тобто через створення своєрідного механізму управління ризиками – ризик-менеджменту. Найбільш повне визначення сутності ризик-менеджменту наведено Д.А. Штефанеком, який вважає, що управління ризиками — це сукупність дій економічного, організаційного, технічного характеру, спрямованих на […]

Направления и методы регулирования предпринимательских рисков

Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання Уникнення ризику: — відмова від ненадійних партнерів, постачальників; — відмова від прийняття ризикованих проектів, рішень. Компенсація ризику: — стратегічне планування діяльності; — прогнозування зовнішньої економічної ситуації; — моніторинг соціально-економічного та правового середовища; — активний цілеспрямований маркетинг. Збереження ризику: — відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку […]

Диверсификация: Сущность. Классификация

Сутність диверсифікації та її класифікація Методи зниження ступеню ризику спрямовані на скорочення ймовірності та обсягу непередбачених втрат. Найпоширенішим серед сукупності цих методів є диверсифікація — процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, безпосередньо не пов’язаними поміж собою. Існує багато різновидів диверсифікацій. Так, Г. Клейнер розрізняє: — диверсифікацію діяльності (збільшення кількості придатних до використання технологій, […]