Архив по Категориям: ЭКОНОМИКА предприятия

Экономика: содержание раздела

Информация рубрики «Экономика предприятия» соответствует вопросам государственного экзамена, который сдавал Автор в 2005г. получая квалификацию «Магистр по экономике предприятия». Данный раздел является вспомогательным, во многом дублирует другие дисциплины, представленные на сайте и не будет содержать практических заданий. Главная цель данной рубрики – предоставление теории, которая в основном выносится на экзамен «Экономика предприятия».   Страница КАРТА […]

Предприятие: сущность, связи, формы, структура, управление

1. Сутність, цілі і напрямки діяльності підприємства. Підприємство – організаційно видокремлена і економічно самостійна основна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію, виконує роботу та надає платні послуги. Кожне підприємство має свою місію, або генеральну мету, тобто чітко окреслену причину його існування. У більшості випадків місією сучасного підприємства можна вважати виробництво продукції для задоволення […]

Персонал: структура, показатели труда, мотивация

9. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства Персонал підприємства – являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності. У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. Керівники – це працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних […]

Основные фонды и НМА: характеристика, показатели, амортизация

12. Оцінка, класифікація та структура основних фондів підприємства Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовленої продукції частинами в міру споживання. Найбільше значення на практиці має видова класифікація основних фондів. Так, на її основі […]

Оборотные средства: характеристика, показатели

16. Загальна характеристика та нормування оборотних коштів підприємства Оборотні кошти підприємства: 1. Оборотні фонди (оборотні кошти у сфері виробництва) – виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів. 2. Фонди обігу (оборотні кошти у сфері обігу) – залишки готової продукції, відвантажена продукція, грошові кошти на розрахунковому рахунку та в касі, дебіторська заборгованість, інші […]

Калькуляция. Затраты. Цена

18. Кошторис виробництва та калькулювання собівартості продукції (послуг) Кошторис виробництва – це витрати підприємства, пов’язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносяться вони на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Кошторис виробництва складається за такими економічними елементами: — матеріальні витрати (містять витрати на сировину, напівфабрикати, виробничі послуги, допоміжні матеріали, паливо […]

Эффективность. Рентабельность

21. Сутнісна характеристика та чинники зростання ефективності діяльності підприємства Ефективність виробництва – це комплекс відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва та робочої сили за певний проміжок часу. Родовою ознакою ефективності може бути необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності з мінімальними витратами суспільної праці або часу. Змістове тлумачення – як екномічної категорії визначається об’єктивно діючим законом економії […]

Инвестиции: виды, оценка

23. Поняття, склад і структура інвестицій Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність (для одержання прибутку). Той, хто має капітал (гроші) і вкладає його (їх) у ту чи іншу комерційну справу, називається інвестором, а сам процес вкладення капіталу — інвестуванням (довгостроковим фінансуванням). Класифікація інвестицій: За об’єктами вкладання коштів: реальні та фінансові; За […]

Инновации, НТП. Производственные процессы

25. Загальна характеристика інноваційних процесів У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукупністю прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають в часі та просторі. Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у господарську практику визнається за нововведення. За своїм характером інноваційні процеси, новини й нововведення поділяються на […]

Планирование. Стандартизация

29-1. Методичні основи планування діяльності підприємства (варіант 1) Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей. Планування об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам однонапрямленості і скоординованості, що дає змогу найбільш повно й […]

Конкурентоспособность. Безопасность

31. Якість та конкурентоспроможність продукції (послуг) Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Рівень якості — це кількісна характеристика міри придатності того чи ішого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї та порівняння з відповідними базовими показниками за фіксо­ваних умов споживання. […]

Реструктуризация. Санация. Банкротство

33. Реструктарізація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, як здатність привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентноспроможної продукції, підвищити ефективність виробництва. Буває форм і видів: Ступінь: часткова, комплексна Види: управлінська, технічна, економічна, фінансова, організаційно-правова […]