Архив по Категориям: БИЗНЕС-план

Бизнес-план: Определение. Структура. Этапы формирования

Бизнес-план — это письменный документ, в котором изложена суть предпринимательской идеи, возможности и способы её реализации, охарактеризованы рыночные, производственные, организационные и финансовые аспекты будущего бизнеса, а так же особенности управления данным бизнесом. Структура Бизнес – плана 1. Титульный лист 2. Содержание Бизнес – плана 3. Резюме 4. Отрасль, фирма и её продукция (услуги): 4.1. Текущая […]

Бизнес-план: Цель, Стадии и общая методика разработки

1. Цілі та загальна методика розробки бізнес-плану Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, можливості й засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. (Сутність та призначення) Основні функції БП: ЗОВНІШНЯ — ознайомлення різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами […]

Бизнес-план: Структура. Логика разработки и оформление

3. Структура, логіка розробки та оформлення БП Передусім важливо усвідомити чинники що впливають на зміст та структури БП: 1. Цілі розробки БП: залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами, моделювання системи управління, попереднє визначення перешкод, розвиток власних управлінських навичок; 2. Аудиторію, для якої призначено БП: потенційні інвестори, партнери по бізнесу, майбутні співробітники, сам підприємець; 3. Розміри […]

Бизнес-план: Целевой рынок. Продукты и услуги

4. Визначення цільового ринку фірми Визначення цільового ринку фірми входить до складу підрозділу бізнес-плану “Дослідження ринку”. Для визначення цільового ринку спочатку потрібно провести сегментацію ринку. Під сегментацією ринку, як правило, розуміють розподіл споживачів на певні групи. Кожний сегмент ринку має відповідати певним вимогам: 1. Відображати специфічні потреби конкретної групи споживачів; 2. Співвідноситися з купівельною спроможністю […]

Маркетинг-план: Цель. Логика. Структура

6. Мета, логіка розробки та структура маркетинг-плану Головне завдання маркетинг-плану – пояснити читачеві БП, як саме фірма збирається впливати на свій цільовий ринок та реагувати на ситуацію, що там складається, для забезпечення збуту своєї продукції. Маркетинг–план має пояснити стратегію виходу та завойовування фірмою свого цільового ринку. Для встановлення орієнтирів маркетингової діяльності з’ясовують на якій стадії […]

Производственный план: Цель. Логика. Структура

8. Зміст, головне завдання, складові та обґрунтування виробничого плану Роль виробничого плану в організації нового бізнесу досить важлива, виробничі аспекти нового бізнесу завжди цікавлять майбутніх інвесторів. Сам виробничий план у майбутньому буде обов’язковою передумовою належного управління операційною системою фірми. Він ґрунтується на результатах дослідження ринку та використовується для опрацювання виробничих графіків, складання кошторису операційних витрат, […]

Организационный план: Цель. Структура

9. Цілі та структура організаційного плану Розділ “Організаційний план” опрацьовується в БП для того, щоб: 1. Переконати читача БП в тому, що вибрано достатньо дійову роль організації бізнесу. 2. Показати, хто конкретно відіграватиме провідні ролі в процесі становлення та управління. 3. Довести, що підприємець, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні втілити пропонований БП […]

Финансовый план: Значение. Содержание. Технологии

11. Значення, зміст і технології розробки фінансового плану Фінансовий план можна вважати ключовим розділом БП, оскільки тільки відповідні показники фінансового плану можуть продемонструвати рівень привабливості та ефективності практичної реалізації. Головне завдання фінансового плану – узагальнити результати всіх попередніх розділів БП у вартісній формі та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду. Значення фінансового […]

План доходов и расходов / прибылей и убытков

12. Стратегія фінансування; план доходів та видатків Стратегія фінансування бізнес-проекту передбачає визначення переліку залучених джерел інвестиційних ресурсів, які поділяються на внутрішні та зовнішні. До першої групи належать: — статутний капітал підприємства; — нагромаджені резерви; — амортизаційні відрахування; — пайові внески власників; — страхове відшкодування. Зовнішніми джерелами е: — кредити; — надходження від продажу емітованих цінних […]

Критические точки Бизнес-плана

13. Аналіз критичних точок бізнес-проекту Метод розрахунку критичних точок інвестиційного проекту, полягає в обчисленні так званої точки беззбитковості на підстав обсягів виробництва чи реалізації продукції. Його зміст, передбачає визначення мінімально допустимого рівня виробництва за якого проект залишається беззбитковим, тобто не дає ні прибутку, ні збитку. Аналіз бізнесу здійснюється через моделювання зв’язку між фінансовими результатами організації […]

План прихода и расхода / движения денежных средств

14. План грошових надходжень і виплат ПГНВ розробляється за методологією складання форми 3 фінансової звітності — Звіту про рух грошових коштів. Щоб скласти ПГНВ необхідно: 1. Визначити готівкові кошти, що будуть у розпорядженні фірми на початок першого місяця розрахункового періоду. 2. Обчислити загальну суму всіх передбачуваних грошових надходжень на фірму протягом кожного місяця. 3. Розрахувати […]

План Баланса и Финансовые коэффициенты

15. Плановий баланс та очікувані фінансові коефіцієнти Баланс є фінансовим документом, в ньому кошти фірми згруповано як за їхнім складом і розміщенням, такі за джерелами їх надходження. Баланс зокрема, показує: — що фірма має у своєму розпорядженні (Активи); — скільки вона винна постачальникам і кредиторам (Пасиви); — що в неї залишається (Власний капітал = А-П). […]

Бизнес-план: Управление рисками

16. Технологія обґрунтування у БП концепції управління ризиками Розділ “Оцінка ризиків” має довести читачеві БП, що керівництво фірми: — Здатне збагнути та заздалегідь передбачити можливі типи ризиків, що пов’язані з бізнесом фірми, та визначити джерела їх виникнення. — Спроможне розробити відповідні плани дій та ефективно реагувати на небезпечні для бізнесу фірми ситуації. Оцінка ризиків, структура: […]

Бизнес-план: Финансовое оздоровление

17. Особливості обґрунтування бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства Фінансове оздоровлення підприємства – це комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності. Оскільки цей БП в першу чергу повинен обґрунтувати потребу в коштах для фінансового оздоровлення, то найголовніша його особливість […]

Бизнес-план: Реорганизация предприятия

18. Бізнес-план реорганізації підприємства Реструктуризація має дві форми: реструктуризація (організаційно-правова, управлінська, технічна, економічна, фінансова) та приватизація. Реструктуризація Перший розділ – “Вибір та обґрунтування виду реструктуризації”, складається на підставі: аналізів зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на господарську діяльність підприємства, техніко-економічного та фінансового стану підприємства, конкурентоспроможності продукції; виявлення слабких місць та причин кризового стану, оцінка глибини кризового […]

Бизнес-план: Инновационный проект

19. Бізнес-план інноваційного проекту Бізнес-план інноваційного проекту має загалом традиційну структуру, проте специфіка інноваційного проекту та фірми що його виконує і впроваджує позначається на його структурі. Перший розділ — “Опис продукції (інновації)”, включає: опис науково-технічного продукту; можливі галузі застосування продукту; перспективи вдосконалення продукту. До складу БП обов’язково включають розділ “Правовий захист”, що містить підрозділи: рівень […]

Бизнес-план: Диверсификация деятельности

20. Бізнес-план диверсифікації діяльності підприємств Диверсифікація – це розширення сфери діяльності будь-якої організації без огляду на те, до якої сфери економіки вона належить. Покликана розв’язати проблеми: підвищити стійкість бізнесу; збільшити розміри бізнесу; використати нові можливості; збільшити ефективність бізнесу за рахунок синергії, з найменшими втратами змінити вид діяльності. Два основні види диверсифікації – споріднена та конгломератна. […]

Бизнес-план: Экспертиза проектов

21. Методичні основи проведення експертизи бізнес-проектів Експертиза – дослідження фахівцем будь-яких питань, що потребує спеціальних знань. Оцінка якості бізнес-плану провадиться експертним методом, оскільки показники БП не піддаються безпосередньому вимірюванню. Основні напрями експертизи БП: експертиза планового документа; експертиза бізнес-проекту. Експертиза БП повинна задовольняти вимогам: багатокритеріальність; мінімальна трудомісткість; мінімальні витрати часу; максимальна об’єктивність; максимальна відповідність цілям проведення […]