Инвестиционные /проектные/ риски: Суть. Особенности оценки

Сутність інвестиційних /проектних/ ризиків та особливості їх оцінки

Інвестиційні рішення — рішення щодо вкладення (інвестування) коштів в активи у визначений момент часу з метою одержання прибутку в майбутньому.

Інвестиційний проект – план (програма) заходів, пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень з метою їх послідуючого відшкодування та отримання прибутку. Інвестиційний проект вважається ефективним, якщо його доходність та ризик збалансовані в прийнятній для учасника проекту пропорції.

Критеріями обґрунтування рішень при прийнятті (виборі) інвестиційного проекту є: чистий приведений дохід NPV, індекс прибутковості, термін окупності, внутрішній коефіцієнт рентабельності. Критерій NPV з врахуванням ризику може бути визначений шляхом розрахунку еквівалентного грошового потоку чи коригуванням ставки дисконтування за фактором ризику.

Найбільш розповсюджений у практиці закордонних фірм метод обґрунтування ставки дисконтування — це визначення середньозваженої ціни капіталу підприємства — WACC (Weighted Average Cost of Capital). Коефіцієнти необхідної доходності включають в себе безризикову ставку і премію за ризик, які визначаються: загальноекономічними умовами, станом ринку, інвестиційними і фінансовими рішеннями компанії; фінансовими потребами для інвестиційного проекту.

Існує інша модель, яка дозволяє в більшій мірі врахувати ризик при обґрунтуванні ставки дисконтування — модель визначення ціни капітальних активів — САРМ (Capital Asset Pricing Model). Відповідно до моделі САРМ, очікувана норма прибутковості акції компанії (ціна акціонерного капіталу) розраховується як сума вільної від ризику норми прибутковості і відповідної ризикової премії, що визначається ринком. Коефіцієнт β є оцінкою систематичного, ринкового ризику. Чим вище коефіцієнт, тим вище систематичний ризик. Коефіцієнт β звичайної акції вказує, на скільки відсотків наближено зросте (знизиться) норма прибутку акції, якщо норма прибутку ринку зросте (знизиться) на 1%.

Критерії обґрунтування рішень при прийнятті (виборі) інвестиційного проекту

1. Чистий приведений дохід NPV (чиста теперішня вартість)

NPV — поточна вартість майбутніх грошових потоків. Показник відбиває оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття проекту до розгляду. При NPV > 0 можна розглядати питання про прийняття проекту, при NPV<0, проект слід відкинути. За NPV=0 проект не збитковий, але й не принесе прибутку. При виборі альтернативних проектів перевага надається проекту з більш високим показником NPV.

NPV = ∑ CFi / (1+k)t ∑ Iі / (1+k)t

CFi — грошові надходження за n років, пов’язані з реалізацією проекту;

Iі — інвестиції протягом n — років;

∑ від t=1 до n;

k процентна ставка порівняння.

2. Індекс прибутковості PI

Дозволяє співставити обсяг інвестиційних затрат з майбутнім чистим грошовим потоком проекту. Дає можливість проранжувати інвестиційні проекти за їх привабливістю, але не характеризує абсолютну величину чистих вигод.

Проект вважається доцільним, коли значення РІ більше 1.

PI = ∑ CFi / (1+k)t / ∑ Iі / (1+k)t

3. Термін окупності PВP

Один з найбільш поширених показників оцінки проекту. Показує період, за який буде відшкодовано суму інвестицій. Як правило, використовується для порівняльної оцінки ефективності проектів, але може бути прийнятий як критеріальний. Основний недолік показника в тому, що він не враховує ті чисті грошові потоки, які формуються після періоду окупності інвестиційних витрат.

PВP = ∑ CFi / (1+k)t / (∑ Iі / (1+k)t / n)

4. Внутрішній коефіцієнт рентабельності IRR (внутрішня норма окупності)

Відображає граничну величину ставки дисконту, вище якої проект стає збитковим. Характеризує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути здійснені при реалізації проекту.

IRR — ставка дисконту, за якої значення чистого приведеного доходу дорівнює нулю. Показує, за якою ставкою відсотка інвестор повинен як би вкласти свій інвестований капітал, щоб ефективність фінансового вкладення дорівнювала ефективності даного інвестиційного проекту. Проект вважається ефективним, якщо виконується наступна нерівність: IRR>k, де k — деяка базова ставка відсотку.

IRR = k1 + NPVk1 (k1 – k2)
NPV1 + I NPV2 I

k1 – ставка дисконту, приякій значення NPV додатне;

k2 – ставка дисконту, при якій проект стає збитковим і NPV стає від’ємним;

NPV1 – значення чистої поточної вартості при k1;

NPV2 – значення чистої поточної вартості при k2.

 

Страница КАРТА сайта содержит список всех записей с ССЫЛКАМИ.

 

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники