Стоимость Потенциала предприятия: Сравнительный подход

12. Оцінка ринкової вартості потенціалу підприємства шляхом порівняння продажів (порівняльний підхід)

Оцінка вартості потенціалу підприємства – це упорядкований, цілеспрямований процес визначення в грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного і реального доходу, який має місце в певний проміжок часу за умов конкретного ринку.

Порівняльний підхід базується на інформації про недавні ринкові угоди з аналогічними об’єктами та її використання як бази визначення вартості об’єкта оцінки. В основу методів даної групи покладено припущення про те, що суб’єкти ринкових відносин укладають угоди по аналогії із заведеними традиціями чи колишнім досвідом. Об’єктивно необхідною умовою використання цих методів є наявність розвинутого ринку об’єкта оцінки та існування на ньому об’єктів-аналогів. Абсолютних аналогів окремих елементів потенціалу не існує, тому слід використовувати різні механізми коригування вартості аналога. Загальну логіку розрахунків можна показати формулою:

Вартість потенціалу підприємства = Вартість потенціалу аналога ± Абсолютна сума поправок за всіма визначеними параметрами.

Сукупність усіх можливих критеріїв порівняння можна розбити на такі групи:

1. Загальні показники сфери діяльності підприємства

2. Показники масштабу діяльності

3. Показники фінансово-економічного стану

4. Показники якості менеджменту

5. Показники ринкової позиції.

За базу порівняння беруть такі показники:

сукупний капітал підприємства, сума чистих активів; виторг від операційної діяльності (загальний валовий дохід); грошовий потік від функціонування об’єкта; чистий прибуток; середня сума виплачуваних дивідендів тощо.

Розрахунок здійснюється у такій послідовності:

1. Вивчається ринок, інформація про аналогічні угоди, встановлюється, наскільки порівняними є об’єкти;

2. Порівнюється оцінюваний об’єкт з кожним аналогом і виявляються відмінності по знаходженню, споживчим та іншим характеристикам;

3. Розраховується вартість оцінюваного об’єкта шляхом коригування цін на аналоги і визначається ціна можливого продажу, якби аналог мав ті ж характеристики, що й оцінюваний об’єкт.

Для розрахунку застосовується мультиплікатор – коефіцієнт, який відображає взаємозв’язок між ринковою вартістю підприємства і певним фінансово-економічним параметром, який має суттєвий вплив.

Усі мультиплікатори поділяються на групи:

1. Залежно від бази порівняння – ресурсні (за базу порівняння беруть суму витрат), результатні (за досягнутими результатами діяльності).

2. Залежно від періоду охоплення – інтервальні (порівняння вартості з показниками, що формуються протягом певного періоду), одномоментні (порівнюють вартість з результатами на певну дату).

3. Залежно від сутнісного змісту – вартісні (відношення вартості до бази порівняння), фінансово-економічні (відношення ключових фінансових та економічних показників до значень аналогів).

Різновидом методу мультиплікаторів можна вважати метод галузевих співвідношень, який базується на попередньо визначених та усереднених співвідношеннях між характеристиками об’єктів порівняння.

Переваги методів порівняльного підходу: орієнтація на поточні фактичні ціни та ринкові умови дає змогу уникнути розбіжності між розрахунковою величиною вартості та її ринковим еквівалентом; достовірна фактична інформація підвищує точність аналітичних розрахунків та відображення специфіки об’єкта оцінки, урахувавши фактично досягнуті фінансово-економічні результати; дає змогу врахувати не лише внутрішні особливості об’єкта, а й ринкову ситуацію в цілому.

Недоліки: потребує існування розвинутого і прозорого ринку об’єктів оцінки; неможливість оцінки унікальних чи специфічних об’єктів; ігнорування перспектив розвитку об’єкта в майбутньому; значні витрати часу і ресурсів на збирання інформації про об’єкт та аналоги; необхідність застосування складних розрахункових процедур для встановлення адекватних поправок проти аналога, що не завжди можливо.

 

Страница КАРТА сайта содержит список всех записей с ССЫЛКАМИ.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники